Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Prac.plán MŠ 2012-2013

Materská škola  Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo


PRACOVNÝ    PLÁN   MATERSKEJ   ŠKOLY
NA  ŠK.  ROK   (2012/2013)

Schválené na pracovnej porade.
Dňa:  30.08. 2012

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ ŠKOLE

1. Názov školy:   Materská škola
2. Adresa školy:   Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č.                                                                Šulekovo
3. Telefónne číslo:  033/ 73 47 128
4. Internetová adresa:  www.mssulekovo.sk
5. Mail:     mssulekovo gmail.com
6. Zriaďovateľ:   Mesto Hlohovec
7. Primátor mesta:   Peter Dvoran
8. Adresa zriaďovateľa:  M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
     9. Telefónne číslo:   033/7368111
   10.  Internetová adresa:  www.hlohovec.sk
 

VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY

Riaditeľka školy:    Mgr. Petra Kršková
Poverená zastupovaním :  Eva Buknová

ÚDAJE O RADE ŠKOLY

Predseda rady školy - zástupca pedagogických zamestnancov: Olga Čermáková

Podpredseda rady školy- poslanec za mesto Hlohovec: MVDr. Oliver Pestún

Člen rady školy – zástupca za mesto Hlohovec: Ing. Stanislava Bachňáková

Člen rady školy- zástupca pedagogických zamestnancov: Mgr.Tatiana
                   Myjavcová
Člen rady školy – zástupca nepedagogických zamestnancov: Daniela
          Majcherová
Člen rady školy – zástupca rodičov: Mgr. Roman Dekan

Člen rady školy – zástupca rodičov: Klaudia Fulierová

CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY

Materská škola so sídlom na Podjavorinskej 8 v Hlohovci, m.č. Šulekovo bola zriadená s účinnosťou ako samostatný právny subjekt od 01.01.2012. Naša materská škola je trojtriedna. Budovy MŠ sú účelne zariadené a prispôsobené na výchovu a vzdelávanie detí od dvoch do šiestich rokov a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Pri vnímaní výchovy a vzdelávania detí vychádzame z požiadaviek individuálneho osobnostného rozvoja, ktorý je založený na špecifických potrebách dieťaťa a ich primeranom uspokojovaní. Dimenzie potrieb predškolského veku – fyzickú, psychickú i sociálnu budeme v prostredí MŠ spoľahlivo, cielene a kvalifikovane napĺňať.
Naša MŠ patrí medzi školské zariadenia, ktoré pracujú so zameraním na environmentálnu a pohybovú výchovu. Vypracovali sme projekt „Príroda okolo nás“, ktorý bol zostavený zo zámerom poskytnúť učiteľkám, ostatnému personálu MŠ a rodičom ucelenú predstavu o východiskách, stanovených cieľoch a úlohách environmentálnej výchovy. K príprave a zostaveniu projektu nás viedli viaceré dôvody. Medzi prvoradé patrí poloha našej MŠ, ktorá je umiestnená uprostred obce v blízkosti rieky Váh a malého lesíka, ktoré umožňujú nemalé možnosti v rámci realizácie environmentálnej výchovy. Významnou súčasťou MŠ je veľký priestranný školský dvor vysadený zeleňou.
Chceme, aby deti poznávali prírodu priamymi skúsenosťami, aby sa naučili vidieť a vnímať jej jednotlivé súčasti, aby prírodu prestali chápať ako samozrejmosť a všednosť. Chceme, aby deti pochopili zmysel starostlivosti o životné prostredie a odmietali ľahostajnosť, necitlivosť a vandalizmus.

1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania. Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý, čestný, morálny, charakterný, múdry, vzdelaný, tvorivý, aktívny, samostatný, pracovitý, iniciatívny, šťastný, vyrovnaný, zdravý a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek.

Proces výchovy a vzdelávania smerujúci k tomuto ideálu by mal začať už od predprimárneho vzdelávania v materskej škole a pokračovať v priebehu celého života. V MŠ je stále aktuálna potreba uplatňovania humanistickej výchovy a vzdelávania.

Humanistické princípy v predškolskej výchove:

1. Právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s dohovorom o právach dieťaťa.
2. Právo na rozvoj vlastnej individuality.
3. Právo na celostný rozvoj osobnosti.

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu, emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ktorého východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie hrou a začleňovanie dieťaťa do skupiny a kolektívu.

1. Poskytnúť deťom základné poznatky o živej a neživej prírode, viesť deti k uvedomovaniu si významu prírody pre všetky živé tvory, dokázať zhodnotiť význam zdravého životného prostredia pre ďalšiu existenciu prostredia človeka, poukázať na dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom, naučiť sa ju vnímať a ochraňovať – projekt „Príroda okolo nás.“

2.  Doma aj v materskej škole prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, dodržiavať zásady ochrany zdravia s pomocou dospelých, zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu iných-„ Evička nám ochorela.“

3.  Vytvárať u detí pozitívny vzťah k pohybu a hudbe, upevňovať elementárne základy pohybovej kultúry a rytmiky, pestovať správnu techniku držania tela, zosúladiť celkový pohybový prejav s hudbou – folkĺorny krúžok.

4.  Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb, viesť ich k pozitívnemu vzťahu k pravidelnému športovaniu a boju proti obezite účasťou v školských aktivitách a športovej olympiády detí materských škôl - „Viacboj detí MŠ okresu Hlohovec“a „TATOolympiády“.

5.  Prostredníctvom podujatí udržiavať ľudové tradície – „Vynášanie Moreny, vystúpenie pre starých rodičov, pečenie medovníkov… .

6. Vytvárať vhodné podmienky na získanie kompetencií v oblasti informačno – komunikačných technológií – hry a úlohy na počítačoch.

7.  Získavať kompetencie v predčitateľskej gramotnosti, komunikácie v slovenskom jazyku a formou krúžkovej činnosti získať čiastočné kompetencie v cudzom jazyku – anglickom.
8.   Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach -  profil absolventa predprimárneho vzdelávania.

9.  Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa –„Sezónne tvorivé dielne.“

10.  Vo výchove a vzdelávaní  uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, frontálnu alebo kombinovanú, v závislosti od cieľov a obsahu výchovy a vzdelávania rešpektujúc rozvojové možnosti detí.

11.   V spolupráci so zriaďovateľom a príslušnými úradmi práce zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy. Vhodným výberom metód práce zvyšovať požiadavky na praktické návyky, zručnosti a komunikačné

Materská škola Podjavorinskej 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo:

Počet tried                     3
Počet zapísaných detí na šk. rok 2012/2013    63

Pre svoju prevádzku má materská škola nasledujúce priestory:

- hospodárska časť
- sklad učebných pomôcok
- 3 triedy
- 3 spálne
- sociálne zariadenie
- izolačka
- riaditeľňa
- záhradná miestnosť

PREVÁDZKA   MATERSKEJ    ŠKOLY

Od  6.30 hod.  do 16.00 hod.

PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ

Riaditeľka MŠ    Mgr. Petra Kršková
Poverená zastupovaním riaditeľky Eva Buknová

Pedagogický zamestnanci  Blažena Gorčíková
      Irena Škublová
      Olga Čermáková
      Mgr. Tatiana Myjavcová

Prevádzkový zamestnanci  Milada Vlčková – ekonómka
                                   – vedúca ŠJ
     Anna Gažovičová – hl.kuchárka
      Milota Miklovičová – pomocná kuchárka
      Mária Prokopová – pomocná kuchárka
                                     – upratovačka
      Emília Lesayová – upratovačka
             


ROZDELENIE  TRIED

Prízemie:    Nízky pavilón  -  trieda predškolákov/ 5-6 ročné deti/

           Učiteľky: Mgr. Petra Kršková, Blažena Gorčíková
            

Prízemie:    Poschodový pavilón   - trieda najmladších / 3-4 ročné deti/

          Učiteľky: Eva Buknová, Mgr. Tatiana Myjavcová
               

Poschodie:  Poschodový pavilón – trieda 4 -5 ročné deti                                                  
  Učiteľky:      Irena Škublová, Olga Čermáková

                                                       

Triedne učiteľky:  1. polrok:      Olga Čermáková            
                                                   Eva Buknová                                  
                                                   Blažena Gorčíková

   2. polrok:    Mgr. Petra Kršková
      Mgr. Tatiana Myjavcová
      Irena Škublová                       
                              
               

PRACOVNÁ   DOBA  PEDAGOGICKÝCH   ZAMESTNANCOV

Nepriama činnosť s deťmi:


1. nástup od 6.30 -14.00 hod.
2. nástup od 7.00 -14.30 hod.
3. nástup od 8.00 -15.30 hod.
4. nástup od 8.30 -16.00 hod.

  Priama  činnosť s deťmi:

  Ranná zmena:             6.30 hod. – 12.00 hod.         
7.00 hod. -  12.30 hod.             
  Poobedná  zmena:        10.00 hod. – 15.30 hod.        
             10.00 hod. -  16.00 hod.
                 
  Riaditeľka MŠ:        6.45 hod. – 10.15 hod.       v pondelok a v piatok do 10.00 hod.

     12.00 hod. – 15.30 hod.      v pondelok a v piatok od 12.15 hod.

PRACOVNÁ   DOBA  PREVÁDZKOVÝCH   ZAMESTNANCOV


Daniela Majcherová           upratovačka                  6.30 hod. – 14.30 hod.
               8.30 hod. – 16.30 hod.

Emília Lesayová               upratovačka         6.30 hod. – 14.30 hod.
                                                                                  8.30 hod. – 16.30 hod. 


PRACOVNÁ   DOBA  ZAMESTNANCOV  Š J

Ivana Bajzíková  hlavná kuchárka                       7.00 hod. – 15.00 hod.
Milota Miklovičová            pomocná sila v kuchyni  7.00 hod. – 15.00 hod.
Mária Prokopová  pomocná sila v kuchyni  8.00 hod. – 12.00 hod.
    / ½ úväzku/ 

                                                      vedúca ŠJ/ 3/4 úväzku/ 7.00 hod – 13.00 hod 
     

Konzultačný deň vedúcej ŠJ je streda 14.30 hod. – 15.30 hod. – párny týždeň.

KONZULTAČNÉ  DNI  RIADITEĽKY  MŠ

Párny týždeň:     pondelok   10.00 hod. – 11.00 hod.
    streda   10.00 hod. – 11.00 hod.

Nepárny týždeň:   pondelok  15.00 hod. – 15.30 hod.
    streda   15.00 hod. – 15.30 hod.

Vízia – cieľ a zameranie  materskej školy
Zamerať sa na realizovanie koncepcie rozvoja predprimárneho vzdelávania, dodržiavať deklaráciu práv dieťaťa. Zvyšovať úroveň  procesu výchovy a vzdelávania zameraný na rozvíjanie vedomostí, emocionalizáciu detí, nadobúdanie  zručností , návykov a  na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku s využitím špecifických, diagnostických, výchovných  a vzdelávacích metód ukončené osvedčením o predprimárnom vzdelávaní.

ÚLOHY  Z  PEDAGOGICKO  - ORGANIZAČNÝCH  POKYNOV
NA ŠK. ROK   2011/2012

2.1 Materské školy

1. Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní v materskej škole sú zverejnené na www.minedu.sk v menu Regionálne školstvo – Predškolská výchova a vzdelávanie.
2. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku. V prípade, ak tento dátum vychádza napr. na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom posledného pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie dieťaťa. Rovnaké osvedčenie získavajú deti absolvujúce bežnú materskú školu, ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej triede bežnej materskej školy. Pri vydávaní osvedčenia sa individuálne posudzuje absencia detí na výchove a vzdelávaní počas posledného ročníka v materskej škole. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.
3. Rešpektovať rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach.
4. Individuálnym prístupom k deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky zvyšovať úroveň ich pripravenosti na primárne vzdelávanie v základnej škole.
5. Logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v materskej škole aj v dopoludňajších hodinách.
6. Venovať sa nadaným deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.
7. Pri uplatňovaní zážitkového učenie dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápanou, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.
8. Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.
9. Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa.
10. V rámci spolupráce so zriaďovateľmi rozširovať kapacitné podmienky materských škôl, hľadať ďalšie možnosti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania aj v zadaptovaných priestoroch pri dodržaní podmienok stanovených vo všeobecnosti na zariadenia pre deti a mládež. K zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len vo výnimočných prípadoch pri dodržaní platnej legislatívy s dôrazom na bezpečnosť detí a zabezpečenie kvalitnej a plynulej výchovno-vzdelávacej činnosti.
11. Odporúča sa nadväzovať a rozvíjať partnerské vzťahy materských škôl s inštitúciami predprimárneho vzdelávania v zahraničí aj v rámci aktivít profesijných združení Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu / OMEP/.
12. Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov materských škôl prostredníctvom prehĺbenia spolupráce s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými organizáciami a publikovaním príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho vzdelávania na osobný rozvoj dieťaťa.

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ÚLOHY :

Vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

       T: október
       Z: učiteľky – Mgr. Petra Kršková
                Blažena Gorčíková

Spolupracovať so špeciálno-pedagogickými poradňami, odbornými lekármi – využívať ich služby.
T: celý rok
         Z: všetky učiteľky

Venovať pozornosť deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, venovať sa deťom  individuálne, alebo v malých skupinkách. 
T: celý rok
         Z: všetky učiteľky

Pri zistení zmien v správaní detí, alebo v prípade podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania nahlásiť riaditeľke MŠ, ktorá sa spojí s príslušnými orgánmi a organizáciami.
T: celý rok
         Z: riaditeľka, učiteľky


Formou rozhovoru preskúmať vzťahy v rodine – zamerať sa na problematiku týrania.

T: prvý polrok
         Z: všetky učiteľky

Rešpektovať a tolerovať deti rómskeho pôvodu, nevysmievať sa im a neoddeľovať sa od nich.
T: celý rok
         Z: všetky učiteľky
            Vhodným výberom metód práce zvyšovať požiadavky na praktické návyky, zručnosti a komunikačné kompetencie rómskych detí.
                                                                                                 T: celý rok
                                                                                        Z: všetky učiteľky
           

Zaraďovať práva dieťaťa do výchovno-vzdelávacieho procesu.

T: celý rok
         Z: všetky učiteľky

Vo výtvarnej výchove a jazykovej výchove zaradiť kreslenie, maľovanie  a formou rozhovoru oboznámiť deti so životom detí inej národnosti a inej farby pleti.

T: december, máj
         Z: všetky učiteľky

             Podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí cieľavedomým uplatňovaním  špecifických metód, aktivitami zameranými na rytmické a  intonačné cítenie, hudobnú predstavivosť s využívaním hudobných nástrojov.,
                                                                                                T: celý rok
                                                                                                Z: všetky učiteľky

Formou rozhovoru a hier upozorniť deti na sexuálne násilie a zneužívanie detí. Upozorniť deti na cudzích ľudí, neprijať od nich sladkosti, nevydávať deti cudzím ľuďom, ktorí nemajú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ.
T: celý rok
         Z: riaditeľka, učiteľky

Vytvárať pre deti podmienky na rozvoj talentu a nadania formou individuálneho prístupu, krúžkov, účasťou na rôznych súťažných aktivitách.

T: celý rok
         Z: riaditeľka, učiteľky

          Pravidelnou realizáciou pobytu vonku  utvárať pozitívne postoje k svojmu zdraviu, aktivitami smerovať k prevencii obezity detí.
                                                                                                 T: celý rok
                                                                                                 Z: všetky učiteľky
           Vo výchove a vzdelávaní uplatňovať všetky formy organizácie: individuálnu, skupinovú, kombinovanú.
                                                                                                 T: celý rok
                                                                                                 Z: všetky učiteľky

           Podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií detí  uplatňovaním špecifických metód predčitateľskej gramotnosti aktivitami zameranými na hudobnú predstavivosť.
           Stimulovať rozvoj tvorivosti detí.
                                                                                                  T: celý rok
                                                                                                  Z: všetky učiteľky

            Komunikačné kompetencie rozvíjať aj v cudzom jazyku / anglický jazyk/.

                                                                                                  T: od októbra celý rok
                                                                                                  Z: predškoláci, stredná                           trieda


PLNENIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH  Z KONCEPCIE ZAMERANEJ NA EMOCIONALIZÁCIU DETÍ

Analýza problematiky

Emocionálnu inteligenciu spájame so zrelou osobnosťou a častejšie sa o tom hovorí v súvislosti so školským vekom dieťaťa. Dieťa je dieťaťom len krátko, dospelým sa stáva na dlhý čas. No a ten krátky časový úsek dáva jedinečnú možnosť rozvíjať vrodené vlohy.
Čo platí i pre rozvoj a formovanie citového sveta dieťaťa – sebadôvera, sebaovládanie, sebaúcta, zvedavosť a prístupnosť všetkému novému, schopnosť empatie, radosť zo styku s inými.

Analýza prostredia

Materská škola je dôležitým činiteľom, ktorý vytvára podmienky na sebarozvoj dieťaťa. Ideálne je, keď sa podarí docieliť, že dieťa i učiteľka má vo výchovno – vzdelávacom procese rovnakú dôstojnosť a rovnakú hodnotu, na ktorú má dieťa i dospelý prirodzený nárok podľa Deklarácie práv a dieťaťa aj Charty ľudských práv.

     Pozitívna výchova sa uskutočňuje prostredníctvom prosociálneho výchovného štýlu, ktorý podľa R.R.Olivara možno zhrnúť do týchto zásad.

- vytvoriť z tried výchovné spoločenstvo
- priímať dieťa bez podmienok také, aké je / akceptácia/
- pripisovať dieťaťu pozitívne vlastnosti /atribúcia/
- formulovať jasné a splniteľné pravidlá
- nenásilne riešiť konflikty
- nabádať dieťa k prosociálnosti
- odmeny a tresty používať veľmi opatrne
- zapojiť rodičov do výchovného spoločenstva
Úlohy pedagogického personálu

- oslovovať dieťa menom
- verbálna komunikácia je v súlade s neverbálnou
- dodržiavať priamy očný kontakt s hovoriacim
- počúvať, čo dieťa hovorí a reagovať na to
- pri rozhovore s dieťaťom sa znížiť na jeho fyzickú úroveň
- dodržať dané slovo nezabúdať na sľuby
- úprimne hodnotiť výsledky práce a snahy detí
- realizovať nápady a návrhy detí
- budovať si dôveru

Na rozvíjanie osobnosti dieťaťa v sociálno – emocionálnej oblasti zaradíme do výchovno- vzdelávacích plánov také aktivity, aby sme u detí utvárali prosociálne cítenie a správanie- sociálny kontakt, pozitívny vzťah k sebe aj druhým, empatia, nenásilné riešenie konfliktov, základy emocionálnej spolupatričnosti:

- hry a cvičenia orientované na rozvíjanie komunikácie, súvislého rečového prejavu
- aktivity na cvičenie a posilnenie empatie
- aktivity zamerané na rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie
- aktivity zamerané na rozvojprosociálneho správania

Doporučená literatúra:

D. Goleman: Emocionálna inteligencia
J. Dargová: Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba...alebo ako sa srdce spája s rozumom
Miňová: prosocionálna výchova v MŠ
E.Fulopová, M. Zelinová: Hry v materskej škole na rozvoj osobnosti dieťaťa
Ch. Smith: Třída plná pohody.
                                                                                                           T: celý rok
                                                                                                           Z: učiteľky


                                                           

PLNENIE  ÚLOH  VYPLÝVAJÚCICH  Z  KONCEPCIE  ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY

Využívať metodické materiály z environmentálnej výchovy a vhodne úlohy zaraďovať do výchovno – vzdelávacích plánov.

T: celý rok
         Z :všetky učiteľky

Pozorovať život v prírode, v lese, život zvierat, chrániť životné prostredie.


T: celý rok
         Z: všetky učiteľky

Spolupráca s Centrom voľného času, účasť na aktivitách dohodnutých podľa plánu.


T: celý rok
         Z: všetky učiteľky
            

Uskutočniť kvíz z environmentálnej výchovy – využiť získané poznatky v priebehu roka.

T: máj
         Z: Čermáková
                       Škublová


Tvorivé dielne podľa ročných období v spolupráci s rodičmi a verejnosťou.

T: celý rok
         Z: všetky učiteľky
                                                                                                            
                     
         
                                                                                  
         
                                                                                                 

PODPORA ZDRAVIA – ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Týždeň zdravej výživy:

        T: november
        Z: všetky učiteľky
             vedúca ŠJ

Deň vitamínov:
        T: 1.jún
        Z: riaditeľka
             vedúca ŠJ
             učiteľky

Ochutnávka pomazánok a nápojov pre rodičov, ochutnávka daných jedál a nápojov:
                 T: RZ - september
        Z: riaditeľka MŠ a
            vedúca ŠJ

Formou rozhovoru a hier oboznamovať deti so zdravou výživou v predškolskom veku.

        T: október až jún
        Z: všetky učiteľky

Ochrana proti fajčeniu, alkoholu, drogám počas pracovnej doby a na pracovisku.
Prevencia – besedy na poradách.
        T: priebežne
        Z: riaditeľka

Dbať na duševné zdravie a psychohygienu detí. Dbať na adaptačný program detí  hlavne novoprijatých, konzultovať s rodičmi problémové deti.

        T: september, október
        Z: všetky učiteľky

Poskytnúť podnety na precvičovanie empatie – dni radosti (oslava menín, narodenín).

        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Zaraďovať do týždenných  plánov prosociálnu výchovu.
          
        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Dbať na rozvíjanie emocionality detí vo všetkých edukačných aktivitách.
                                        
                                                                                      T: celý rok
                                                                                      Z: všetky učiteľky
Zaraďovať do výchovy a vzdelávania problematiku preventívno-výchovného pôsobenia v oblasti požiarnej ochrany.

        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Uskutočnenie školy v prírode.
          / 5 dni /                 T: máj
        Z: riaditeľka
                      Gorčíková


Pozvať na besedu a ukážku členov požiarnej ochrany.

        T: apríl
        Z: riaditeľka

Prevedenie požiarneho poplachu v celej MŠ.

        T: marec
        Z: Buknová

Uskutočnenie saunovania detí.

                T:celý rok, podľa harmonogramu
                 Z: všetky učiteľky                             
                        

TELESNÝ  A POHYBOVÝ  ROZVOJ  DETÍ.

Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a telesnému a pohybovému rozvoju detí.

        T: celý rok
        Z: učiteľky

Organizovať dni športu jar, jeseň, zima – súťaže medzi triedami.

        T: október, január, máj
        Z: všetky učiteľky
Účasť na „Viacboji všestrannosti“ v Hlohovci.
        T:  máj
        Z: Gorčíková, Čermáková

      


V priebehu celého dňa využívať rôzne pohybové aktivity a pobyt vonku.

        T: celý rok
        Z: učiteľky

MATERSKÉ ŠKOLY

       Skvalitniť realizáciu pedagogickej diagnostiky. Každá učiteľka pracuje samostatne.

        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

     Veľký dôraz klásť na prípravu detí do ZŠ.
        T: celý rok
        Z: učiteľky predškolákov

Pri výchove a vzdelávaní detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou uplatňovať rozvíjajúce programy zamerané na rozvoj v oblasti, v ktorej dosiahli školskú zrelosť.
      
T: celý rok
        Z: učiteľky predškolákov
Vytvárať priaznivú socioemocionálnu atmosféru ako predpoklad pozitívnej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností dieťaťa.
        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Dbať na rozvoj správnej výslovnosti, gramatickej správnosti , rečového prejavu detí. Pri zistení a odstraňovaní komunikačných dysfunkcií spolupracovať s logopédom – p. Mgr. Verešová.
        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Individuálnym prístupom v pedagogickom procese podporovať rozvoj talentovaných a nadaných detí v krúžkoch.
        T: celý rok
        Z: všetky učiteľky

Pri tvorbe ŠVP ISCED 0 postupovať podľa metodiky a príručky na tvorbu ŠVP pre MŠ.
        T: celý rok
        Z: riaditeľka,  učiteľky

Zamerať kontrolnú činnosť vo VVP na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí.
T: celý rok
        Z: riaditeľka, učiteľky

Využívať IKT  na rozvoj kompetencií detí.
        T: celý rok
        Z: učiteľky predškolákov

Vydávanie osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania v MŠ.
                                                                                   
                                                                                      T: 30.jún
         Z: riaditeľka

   


 

Plán spolupráce rodiny a materskej školy

Cieľ: Intenzívnou spoluprácou s rodinnou priblížiť výchovu a vzdelávanie detí predškolskom zariadení, zviditeľniť výsledky práce s deťmi v oblasti edukácie. Účasťou rodičov na aktivitách a ústretovým prístupom zamestnancov k rodičom vytvárať pozitívne vzťahy medzi materskou školou a rodinnou v záujme zosúladenia výchovného pôsobenia na dieťa.

Oblasti schôdzovej činnosti a prednášky:

SEPTEMBER

• Zadelenie detí a učiteliek do tried.
• Oboznámiť rodičov s Plánom práce školy a so Školským poriadkom.
• Koncepčné zámery školy.
• Prerokovanie plánu spolupráce rodiny a MŠ.
• Vedenie záujmových krúžkov.
• Saunovanie detí.
• Oboznámenie s čerpaním a využitím finančných prostriedkov z príspevku rodičov a poplatkov za krúžky.
• Triedne zasadnutia.

OKTÓBER

• Stretnutie s rodičmi detí s OPŠD – práca so stimulačným programom v MŠ a v rodine.

NOVEMBER

• Oboznámenie rodičov s tematikou školskej spôsobilosti – PaedDr. Emília Takáčová

DECEMBER

• Individuálne konzultácie s učiteľkami MŠ a špeciálnym pedagógom, výsledky špeciálno-pedagogickej diagnostiky.

JANUÁR

• Vyhodnotenie spolupráce MŠ s rodinnou za I. polrok /dotazník/.
• Zápis detí do I. ročníka ZŠ.

FEBRUÁR

• Individuálne konzultácie s učiteľkami MŠ a špeciálnym pedagógom.

MAREC

• Výstava detskej literatúry, literatúry pre rodičov i odbornej literatúry z oblasti predškolskej výchovy spojená s besedou a možnosťou zapožičiavania kníh.
• Zápis detí do MŠ.

APRÍL

• Pedagogicko-psychologická rediagnostika detí.

MÁJ

• Stretnutie s rodičmi detí s OPŠD – individuálne konzultácie o výsledkoch pedagogicko-psychologickej rediagnostiky.

JÚN

• Vyhodnotenie plánu práce a spolupráce s rodinou v školskom roku 2012/2013.
• Slávnostný program ku príležitosti rozlúčky detí s MŠ.
• Prázdninová činnosť.

Spolupráca so základnou školou Vilka Šuleka v Šulekove

Našim cieľom bude všestranný rozvoj detí v súlade s ich vekovými a individuálnymi osobitosťami a možnosťami tak, aby v šiestom roku svojho života boli schopné začleniť sa do vzdelávacieho procesu v základnej škole.

1. Vypracovať individuálny plán pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Pri plnení jednotlivých úloh rešpektovať osobnosť dieťaťa.

        T: október, november
        Z: Kršková, Gorčíková

2. Zoznámiť sa s učiteľkou 1. ročníka ZŠ, vzájomné oboznámenie učiteliek s edukačnou činnosťou v MŠ a s učebnými osnovami pre 1. ročník.

        T: september           Z: Kršková, Gorčíková

3. V spolupráci so ZŠ uskutočniť stretnutie detí 1. ročníka ZŠ a detí MŠ formou akcie „Čarovanie s plodmi jesene“- výstava prác tvorivej dielne rodičov a detí z plodov jesene.

        T: október
        Z: Kršková, Gorčíková

           4.Návšteva detí z MŠ v 1. ročníku ZŠ.

        T: december
        Z: Kršková, Gorčíková

  5. Pred vstupom na zápis do prvého ročníka  ZŠ urobiť   diagnostiku školskej zrelosti.

        T: január
        Z: Kršková

6. Konzultovať s učiteľkami ZŠ o deťoch , ktoré už navštevujú ZŠ. Zamerať sa na ich  adaptáciu na nové prostredie v škole.

        T: priebežne
        Z: Kršková, Gorčíková

7. Návšteva žiakov 1. ročníka ZŠ v MŠ.

        T: február
        Z: Kršková, Gorčíková
8. Neformálne, spontánne a neplánované stretnutie detí a žiakov.

        T: pribežne
        Z:všetky učiteľky

9. Konzultovať s učiteľkami ZŠ o problémových deťoch, ktoré pôjdu do prvého ročníka.

        T: január
        Z: : Kršková, Gorčíková

10. Pozvať učiteľku prvého ročníka na besedu do materskej školy s rodičmi – podanie informácií o prípravách na vstup do ZŠ.
        T: jún
        Z: riaditeľka


Plán práce prerokovali a schválili:

Riaditeľka MŠ:

Riaditeľka ZŠ:

Učiteľka 1. ročníka:

Spolupráca s rodičovským združením

1. V spolupráci s výborom RZ uskutočniť Plenárnu schôdzu RZ.

        T: september - október
        Z: riaditeľka, PRZ

2. Uskutočniť v priebehu roka spoločenské akcie ako je Mikuláš, posedenie pri ohníku, detský karneval, týždeň zimných radostí, deň matiek, týždeň detských radostí /MDD/, celodenný výlet , rozlúčka s predškolákmi a pod.

        T: podľa určených akcií
        Z: riaditeľka, všetky
                                                                                                   učiteľky

3. Vzájomná konzultácia rodičov s učiteľkami, dodržiavať konzultačné dni na jednotlivých triedach, na ktorých budú mať rodičia možnosť prekonzultovať s učiteľkou problémové otázky ako napr. zdravotný stav dieťaťa, zmenu v správaní dieťaťa, prípadne vstup do školy.
        T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

4. Spolupráca s rodičmi pri adaptácii dieťaťa na nové prostredie, dohodnúť sa s učiteľkou na postupe, aby sa neublížilo dieťaťu.
        T: prvý štvrťrok
        Z: riaditeľka, učiteľky

5. V šatniach zhotovovať aktuálne nástenky pre rodičov, oboznamovať ich s výchovno – vzdelávacím procesom, vystavovať práce detí.
         T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

6. Pozývať rodičov na aktivity, ktoré usporadúva materská škola. Prezentácia na verejnosti. (Tvorivé dielne – jesenné, zimné, jarné).
Ochutnávka nápojov a jedál na RZ.              T: priebežne   
        Z: riaditeľka, učiteľky


Spolupráca s Mestským úradom v Hlohovci – miestnou časťou Šulekovo:

Cieľom spolupráce je utvárať u detí elementárne poznatky o svojom meste, o významných inštitúciách v obci Šulekovo, utvárať si k nim pozitívny vzťah. Účasťou na poriadaných akciách zvýšiť informovanosť zástupcov obce Šulekovo o našom predškolskom zariadení.

1. Spolupráca so zriaďovateľom v oblasti riadenia po stránke ekonomickej, metodického poradenstva a v oblasti manažmentu.

                                                                                     T: priebežne            Z: riaditeľka MŠ,Buknová


2. Prehliadka výstavy „ Čarovanie s plodmi jesene“ v priestoroch MŠ

T: október    Z: Gorčíková, Myjavcová
        

3.  Pečenie medovníkov, vianočné prekvapenie – výstava.

T: december    Z: Škublová, Čermáková

4.  Vystúpenie detí z folklórneho súboru.

T: apríl, máj    Z: všetky učiteľky

5. Naše milé mamičky – vystúpenie detí v priestoroch MŠ.

T: máj     Z: všetky učiteľky

6. Poskytnutie pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce na pomocné práce v priestoroch MŠ – napr. pomoc pri kosení trávy, maľovaní priestorov MŠ, jesenné ošetrovanie ruží a iné práce podľa interných potrieb MŠ.

T: priebežne    Z: riaditeľka MŠ, Buknová


Za MŠ Podjavorinskej:

Za mestský úrad v Šulekove:
Spolupráca MŠ  s miestnou knižnicou v Šulekove:

1. Kniha – priateľ človeka:

-  oboznámiť sa s prostredím a účelom miestnej knižnice
-  učiť sa správne zaobchádzať s knihami.
-  rozvíjať predčitateľskú gramotnosť detí

T: október    Z: Kršková, Gorčíková

2.  Spoznávanie detskej literatúry:

-  literárne okienko – beseda na tému – Detská literatúra pre deti predškolského veku

T: január    Z: Kršková, Gorčíková

3.  Môj obľúbený rozprávkový hrdina:

-  inšpirovať deti k estetickým činnostiam – utvárať záujem o literatúru a ilustračné umenie
-  výstava ilustrácií detí v knižnici i v MŠ

T: február    Z: Kršková, Gorčíková

4. Mesiac knihy:

-  oboznamovať sa so základnými literárnymi žánrami
-  utvárať trvalý pozitívny vzťah ku knihe, k literárnemu umeniu

T: marec    Z: Kršková, Gorčíková

5. Matka v literárnom diele:

-  objavovať krásu slova, krásu ilustrácie
-  prostredníctvom literárneho diela formovať a upevňovať citový vzťah k matke

T: máj     Z: Kršková, Gorčíková

Za knižnicu:       Za MŠ:

Národný program – „ Prevencia obezity“

        S problémom obezity sa stretávame na každom kroku. Máme však málo ľudí, ktorí o tom verejne hovoria a hlavne niečo robia.. Preto sa aj naša materská škola chce zapojiť do tohto projektu „ Prevencia obezity“ a tak zlepšiť zdravotný stav našich detí.

Materská škola našim deťom ponúka:

1.  Viac edukačných aktivít zameraných na pohyb detí rôzneho charakteru .
2.  Zaujímavejšie a hrové cvičenia.
3.  Cvičenia s hudbou a náčiním.
4.  Viac pobytu vonku a vychádzok po okolí MŠ.
5. Pohybový krúžok – ktorý bude zameraní na zdravotné cviky na FIT –LOPTÁCH a cviky      
     spolu s hudbou.
6.  Folklórny krúžok.


T: priebežne    Z: pedagogické pracovníčky     

Túto snahu o zlepšenie zdravotného stavu našich detí zavŕši spoločná akcia s rodičmi:              

„ TATOolympiáda“- je to olympiáda rodičov a detí v športovej súťaži
   / hod, skok, beh /.

T: jún     Z: pedagogické pracovníčky

Spolupráca s inštitúciami

Cieľ: Intenzívnejšou spoluprácou MŠ zvýšiť informovanosť a záujem rodičovskej, pedagogickej a okolitej verejnosti o edukáciu a činnosť v materskej škole.

Spolupráca s Radou školy, na pozvanie – účasť na zasadnutiach, spoločné riešenie problémov na škole, sťažností. Oboznámiť Radu školy s pracovným plánom – doplniť ich pripomienky.


        T: október, máj
        Z:Čermáková,Myjavcová,
            riaditeľka

Spolupráca s CVČ - Dúha  – spoločenské programy, výstavy, organizácia podujatí.

        T: v priebehu roka
                   Z: riaditeľka, učiteľky

Spolupráca s knižnicou  v Šulekove  - návštevy, besedy o detských knihách.

        T: na pozvanie
        Z: Kršková,
            Gorčíková


Spolupráca s mestom Hlohovec – účasť na zasadnutiach, poradách, riešenie problémov, rešpektovanie pokynov, vzájomná spolupráca.

        T: štrvťročne
                  Z: riaditeľka, zástupkyňa,
             Čermáková –OZ

Spolupráca s vojenským útvarom v Hlohovci /návšteva kasárni/.

        T: v priebehu roka
        Z: riaditeľka, učiteľky

Planetárium /návštevy spojené s besedou/.

        T: v priebehu roka
        Z: riaditeľka, učiteľky

Záchranným zborom SR, hasičským zborom SR / predvádzacie činnosti/.

        T: v priebehu roka
        Z: riaditeľka,učiteľky
Spolupráca s televíziou HTV.

        T: v priebehu roka
        Z: riaditeľka, učiteľky

Pri spolupráci s uvedenými inštitúciami budeme vychádzať z interného plánu i priebežných ponúk jednotlivých inštitúcií.

          

     
         

Skvalitnenie odbornej pripravenosti pedagogických zamestnancov pre výchovno-vzdelávaciu prácu


V rámci poskytovania predprimárneho vzdelávania detí predškolského veku ovládať a pracovať podľa  ISCEDU 0.
Tvorivo využívať ŠVP pre deti v MŠ. Vzdelávať sa v oblasti prosociálnej výchovy,inovácie v didaktike a digitálnych technológií, oboznámiť sa právnymi  predpismi, plnenie pedagogicko-organizačných pokynov.

         T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

Sústavné sledovanie a študovanie odbornej literatúry, časopisov, metodík, získané poznatky  overovať v praxi  a odovzdať učiteľkám  dobré rady na pedagogických poradách a metodickom združení.
Preštudovanú literatúru zaznamenávať.
           T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

Zúčastňovať sa na vzdelávaní pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania, financovaný z Operačného programu „Vzdelávanie“.

         T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

Pracovať tvorivo, zodpovedne a hlavne s láskou k deťom.

         T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky


Navzájom spolupracovať na triedach a dopĺňať si svoje odborné znalosti, vymieňať si skúsenosti formou medzitriednych výstupov z výchovno-vzdelávacej práce.

         T: stály
        Z: riaditeľka, učiteľky

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

Hlavný cieľ:

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe.
Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v našej MŠ je väčšinou aktualizačné a inovačné, zameriava sa na získavanie vedomostí a zručnosti z pedagogiky, z iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti pre rozvoj IKT.
Vzdelávanie sa uskutočňuje formou prezenčnej činnosti – prednášky, cvičenie, zážitkové vzdelávanie, skupinové vzdelávanie.

Čiastkové ciele:

Čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.

1. Aktualizačné vzdelávanie
Poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

2. Inovačné vzdelávanie
Umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

3. Špecializačné vzdelávanie
Zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností. Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci metodického združenia... . Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

4. Funkčné vzdelávanie
Umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

5. Kvalifikačné vzdelávanie
Umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
6. Adaptačné vzdelávanie
Umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa kredity nezískavajú.

Zoznam pedagogických zamestnancov na jednotlivé kontinuálne vzdelávanie:

     Mgr. Petra Kršková :     Inovácie v didaktike,
Digitálne technológie,
                Práca s interaktívnou tabuľou,
   Rozvoj grafomotoriky,
   Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
   v predprimárnom vzdelávaní,
   Predatestačné vzdelávanie,
I. atestácia

    Eva  Buknová :               Práca s interaktívnou tabuľou,
                Inovácia v didaktike,
   Rozvoj grafomotoriky
   Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
   v predprimárnom vzdelávaní,
   Predatestačné vzdelávanie,
I. atestácia

   Gorčíková Blažena :             Digitálne technológie,
                Práca s  interaktívnou tabuľou,
  Rozvoj grafomotoriky,
  Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
  v predškolskom vzdelávaní


   Mgr. Tatina Myjavcová            Digitálne technológie,
                        Práca s interaktívnou tabuľou,
   Rozvoj grafomotoriky,
   Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť
   v predškolskom vzdelávaní

Harmonogram aktivít

Ochrana zdravia

Evička nám ochorela – zaraďovať do plánov na triedach.
         T: priebežne
        Z: učiteľky

Filipove dobrodružstva – zaraďovať do triednych plánov.
         T: priebežne
        Z: učiteľky

Týždeň zdravej výživy.
        T: november
        Z: učiteľky
            vedúca ŠJ

Deň vitamínov.
        T: Deň detí
        Z: učiteľky
            vedúca ŠJ

Deň detí – 01.06. – deň detských hier.   T: jún
        Z: učiteľky


TATO- olympiáda – súťaže a hry rodičov a detí. T: jún
        Z: učiteľky

  

  
Environmentálna výchova

Domček pre vtáčikov – TD.
         T: január
        Z: učiteľky

Zvieratká – naši kamaráti – 04.10. - Svetový deň zvierat.
         T: október                                        Z: učiteľky

Čarovanie s plodmi jesene – TD.

                                                                    T: október
        Z: učiteľky

Športujeme v zime.

        T: január
        Z: učiteľky
Vítanie jari – sprievod cez dedinu s Morenou.

        T: marec
        Z: učiteľky

Deň Zeme – vychádzka detí a rodičov do prírody.

        T: apríl
        Z: učiteľky

Koncoročný výlet.

        T: máj
        Z: učiteľky

Akcie v prírode – poznávanie prírody v každom ročnom období.
        T: ročné obdobia

                  Z: riaditeľka,učiteľky

     

Harmonogram aktivít na školský rok
2012/2013

SEPTEMBER:

• Zoznamovacia párty s opekačkou

OKTÓBER:

• Zvieratká – naši kamaráti – 04.10. – Svetový deň zvierat
• Čarovanie s plodmi jesene – TD

NOVEMBER:

• „Deň zdravia“
• Mesiac úcty k starším

DECEMBER:

• Oslavy Mikuláša a Vianoc
• Vianočný obed

JANUÁR:

• Beseda na tému – školská zrelosť – p. Takáčová
• Domček pre vtáčikov
• Športujeme zdravo
• Zimná rozprávka

FEBRUÁR:

• Najkrajšia maska – TD, spoločný karneval
• Darček z lásky

MAREC:

• Týždeň slovenskej knižnice – čítanie kníh rodičmi
• Vítanie Jari – sprievod cez dedinu s Morenou

APRÍL:

• „Deň Zeme“ – 22.04. – vychádzka detí a rodičov do prírody
• Dopraváčik – mesiac bezpečnosti – polícia očami detí

MÁJ:

• Deň Matiek – besiedka, vystúpenie
• Koncoročný výlet

JÚN:

• MDD – 01.06. – deň detských hier
• TATOolympiáda – posedenie rodičov a detí / hry a súťaže/
• Rozlúčka s predškolákmi
• Pyžamová párty – noc v MŠ


 

Plán vnútroškolskej kontroly

Oblasti vnútroškolskej kontroly:

o  pedagogická
o  prevádzková
o  pracovno-právna
o  ekonomická
o  BOZP, PO a Co

Druh kontroly:


o  pravidelné a nepravidelné kontroly (denné, týždenné, mesačné, polročné, ročné)
o  interné
o  externé
o  komplexné
o  tematické
o  následné

Formy kontroly:

o  hospitácia
o  rozbor
o  kontrolný prieskum
o  inšpekcia
o  revízia

Metódy kontroly:


o  pozorovanie
o  analyticko-syntetická metóda
o  induktívno-deduktívna metóda
o  kontrolný rozhovor

PEDAGOGICKÁ OBLASŤ


Cieľ kontroly
Forma Spôsob
spracovania
informácií
Dátum

Plnenie pracovnej náplne triednej
učiteľky

kontrola
záznam

Vedenie záujmových krúžkov, plnenie
plánu krúžkovej činnosti

kontrola
pozorovanie
záznam

Individuálne vzdelávanie a jeho kontinuita
s výchovno-vzdelávacou prácou

kontrola
pozorovanie
zápis
v ročnom pláne

Plnenie kritérií na poskytovanie osobných
príplatkov – evidencia aktivít nad rámec
pracovných povinností

kontrola
zápis
v evidencii
aktivít

Udržiavanie poriadku v hracích kútikoch
a učiteľských katedrách

pozorovanie
záznam
Úroveň komunikácie s rodičmi,
ochrana súkromia rodiny a zachovanie mlčanlivosti o jej vnútorných
záležitostiach
pozorovanie
rozhovor dotazník
rodičom
vyhotovenie

Kontrola pedagogickej, triednej dokumentácie a osobných spisov dieťaťa

rozhovor
kontrola
zápis
záznam

Evidencia a formy poradenskej
činnosti

kontrola plánov
zápis

Kontrola knihy preberania a odovzdávania detí

kontrola
zápis

Dopĺňanie učebných pomôcok o moderné progresívne pomôcky svojpomocne zhotovené

pozorovanie
kontrola
zápis v evidencii aktivít

Metódy a formy pedagogickej diagnostiky kontrola záznamov
a hárkov
záznam

Dodržiavanie pedagogických zásad pri plánovaní výchovno-vzdelávacej práce

kontrola

záznam

Kontrola kultúry stolovania a používania príborov, stomatohygiena.
 
Plán hospitácií

Informatívna:

1. cieľ Vyučujúca Dátum
Učiteľka:


Dieťa: Dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa a par-
tnerský prístup učiteľky k deťom a rodičom.

Úroveň adaptácie dieťaťa na prostredie MŠ
-vzťah deťa – učiteľka.

2. cieľ
Učiteľka:

Dieťa: Príprava prostredia na edukačnú činnosť,
aby malli deti dostatok podnetov k hrám a
činnostiam.

Uplatňovanie a rozvíjanie schopností a zruč-
ností detí pri hrách, osvojovanie základných
hygienických návykov a kultúra stolovania.

3. cieľ
Učiteľka:

Dieťa: Plánovanie výchovno-vzdelávacej práce v súla-
de so Štátnym vzdelávacím programom ISCED
a základnými rozvojovými možnosťami detí.

Úroveň zvládnutia požiadaviek učiteľky na dieťa.

4. cieľ
Učiteľka:


Dieťa: Dodržiavanie denného poriadku v súlade s indi-
viduálnymi a vekovými osobitosťami detí.

využívanie priestoru pre spontánne aktivity detí,
spolupráca detí s učiteľkou.ň
5. cieľ
Učiteľka:


Dieťa: Príprava učiteľky (prostredia, pomôcok) na edu-
kačnú činnosť.

Rešpektovanie a dodržiavanie pokynov a požia-
daviek učiteľky.

Tematická:

1. cieľ Vyučujúca Dátum
Učiteľka:

Dieťa: Rešpektovanie detí so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami.

Schopnosti a zručnosti dieťaťa v súlade s indi-
viduálnym vzdelávacím programom.

2. cieľ
Učiteľka:


Dieťa: Využívanie aktivizujúcich metód a foriem práce
pri rozvíjaní grafomotorických zručností detí, upev-
ňovanie základných návykov – poloha tela pri práci,
držanie grafického materiálu, sklon papiera.

Úroveň grafomotoriky z hľadiska vekových a in-
dividuálnach osobitostí detí.

3. cieľ
Učiteľka:

Dieťa: Sledovať úroveň schopností učiteľky pri rozvíja-
ní komunikačných zručností detí (spôsob vyjadro-
vania, adekvátna slovná zásoba, neverbálna ko-
munikácia).

Úroveň jazykových kompetencií detí.

4. cieľ
Učiteľka:

Dieťa: Plnenie Národného programu bola proti obezite
v pohybových a relaxačných cvičeniach.

Psychohygiena a pohybové kompetencie detí.

Komplexná:

Učiteľka:

Cieľ Vyučujúca Dátum

1.
Uplatňovanie výsledkov pedagogickej diagnostiky a
psychologických zásad detského vývinu v edukácii MŠ.

2.
Uplatňovanie hry ako dominantnej činnosti vo výcho-
ve a vzdelávaní detí predškolského veku, úloha učteľky
ako facilitátora pri rozvíjaní hier.

3.
Uplatňovanie progresívnych metód zámerného a spon-
tánneho učenia cez individuálne, skupinové a frontálne
formy práce.

4.
Schopnosť učiteľky sprostredkovať deťom cieľ aktivi-
ty a poskytovanie spätnej väzby o splnení cieľa.

5.
Podporovanie samostatnosti, aktivity a tvorivosti detí,
pozitívne hodnotenie detí a podporovanie ich sebahod-
notiacich aktivít.

6.
Dodržiavanie didaktických zásad a metodických pos-
tupov v edukačných aktivitách.

7.
Vyváženosť a primeranosť organizovaných a spontán-
nych aktivít pri pobyte vonku.

8.


Dieťa:

Cieľ Vyučujúca Dátum

1.
Úloha dieťaťa pri voľbe riadených a spontánnych činností

2.
Sebahodnotenie a hodnotenie detí ako prostriedok rozvíja-
nia sebaúcty a sebavedomia detí.

3.
Primeranosť požiadaviek učiteľky na dieťa, aby mali kaž-
dé dieťa pocit úspechu.

4.
Výchovno-vzdelávacie výsledky v ovlasti rozvíjania kľúčo-
vých kompetencií detí vo vzťahu k výchovno-vzdelávacím
štandardom ŠVP.

5.
Atmosféra a klíma triedy, začlenenie do skupiny, rešpek-
tovanie druhých detí a učiteľky – riešenie konfliktov medzi
deťmi.

6.
Zvládanie požiadaviek jednoznačne kladených učiteľkou
na dieťa

PREVÁDZKOVÁ OBLASŤ

Cieľ Forma Spôsob
spracovania
infomácií Dátum

Dochádzka a dodržiavanie pracovného času – kniha dochádzky

kontrola
zápis do KD

Kontrola čistoty kobercov po vysávaní vo všetkých triedach a priestoroch kde sú koberce

kontrola
záznam

Pitný režim detí

pozorovanie
záznam

Kultúra stolovania a používanie príborov

pozorovanie
hospitácia

záznam

Zabezpečovanie optimálnej teploty v miestnostiach
z hľadiska psychohygieny detí

kontrola
záznam

Kontrola hygieny a čistoty interiéru MŠ

pozorovanie
záznam

Kontrola výmeny posteľnej bielizne a jej evidencia, úprava lehátok a vetranie po spánku

kotrola
záznam

Odpisy spotreby energie a vody

kotrola
zápis

Efektívnosť využívania čistiacich prostriedkov

kotrola
zápis

Zhodnotenie úloh plánu práce na úseku pre-
vádzky a mimoškolských aktivít

pedagogická
a prevádzková
porada

záznam
Kontrola čistoty podláh na chodbách, schodisku, šatni, umyvárni, WC

kontrola záznam
Kontrola čistoty obkladačiek, dverí, parapetov okien

Kontrola čistoty skriniek v šatni pre deti a poličiek na topánky kontrola záznam


Kontrola čistoty nábytku a hračiek vo       všetkých triedach kontrola záznam

PRACOVNO-PRÁVNA OBLASŤ

o  Dodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení pri prijímaní zamestnancov, ich
platovom zariadení, rozviazaní pracovného pomeru, preraďovaní zamestnancov,
určovaní náplní práce, udeľovaní voľna pri prekážkach v práci, pri čerpaní
náhradného voľna a dovolenky.
o  Dodržiavanie zákona č. 90/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.428/2002Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
o  Archivovanie osobných spisov zamestnancov v MŠ.


EKONOMICKÁ OBLASŤ

o  Zostavovanie rozpočtu, sledovanie dodržiavania čerpania finančných prostriedkov
podľa pokynu zriaďovateľa.
o  Finančná pomoc od Rady školy a rodičovský príspevok na čiastočnú úhradu
neinvestičných nákladov na prevádzku školy.
o  Sponzorské príspevky
o  Inventarizácia majetku


OBLASŤ BOZP, PO, CO

o  Kniha úrazov
o  Požiarná kniha
o  Dodržiavanie zásad BOZP, PO a CO

Dodržiavanie vnútorného poriadku

Dbať na bezpečnosť detí v priebehu celého dňa.
         T: stály
        Z: učiteľky

Dbať na čistotu v triedach, chodbách, priľahlých priestoroch, v okolí MŠ a školského areálu.

         T: stály
        Z: Majcherová, Lesayová

V zimnom období odstraňovať sneh a ľad s prístupových ciest.
        T: zimné obdobie
        Z: Majcherová,
             Lesayová
           
Ochrana zvereného majetku.
         T: stály
        Z: všetci zamestnanci
Hmotná zodpovednosť za zverené predmety.
         T: stály
        Z: všetci zamestnanci

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci, využívanie ochranných prostriedkov.

         T: stály
        Z: všetci zamestnanci

Dbať na poriadok a prehľadnosť v kabinetoch.
         T: stály
        Z: všetky učiteľky

Dodržiavanie a plnenie pracovnej náplne.                             T: stály
                                                                                               Z: všetci zamestnanci

Úsek pedagogický

Úlohy zo ŠVP vsúvať do mesačných plánov na triedach v témach týždňa.

         T: stály
        Z: učiteľky

Pracovať podľa ŠVP ISCED 0
         T: stály
        Z: učiteľky

Využívať všetky formy vzdelávania pedagogických zamestnancov, na základe ponuky vzdelávacích programov MPC Žilina.
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ako súčasť reformy vzdelávania – „národný projekt“.
         T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Individuálna starostlivosť o deti s poruchami reči, spolupráca s logopédom.

         T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Venovať sa individuálne deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom z menej podnetného prostredia.
         T: stály
                   Z:riaditeľka, všetky učiteľky

Práca s talentovanými deťmi – prezentácia na verejnosti.
         T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Pracovať s metodikou predprimárneho vzdelávania.
                                                                                      T: stály
                                                                                      Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Zefektívňovanie riadiacej práce

Zvyšovať kvalitu hospitačnej činnosti, závery všeobecne prehodnotiť na PP, odovzdávanie vlastných skúseností.
         T: stály
        Z: riaditeľka, zástupkyňa

Zabezpečiť plnenie pracovných náplní, dodržiavanie bezpečnosti pri práci, dodržiavanie a využívanie pracovného času.
         T: stály
        Z: riaditeľka a zástup. MŠ

V pedagogickej práci využívať také formy a metódy, ktoré potláčajú stereotyp a formalizmus.
      
        T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Zvýšenú pozornosť venovať úrovni pripravenosti 5-6 ročných detí a detí s OŠD pre vstup do ZŠ.
         T: stály
        Z: učiteľky predškolských tried

Zlepšiť úroveň pedagogických porád, dať priestor aktivite učiteliek, ich podnetom, návrhom, pripomienkam.
         T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Pozornosť venovať vzťahom na pracovisku, kladné interpersonálne vzťahy.

        T: stály
        Z: riaditeľka,
            všetci zamestnanci

Podporovať iniciatívu učiteliek, poskytnúť im dostatočný priestor, na realizáciu ich pedagogického majstrovstva, účasti a pomoci na riadení MŠ.

        T: stály
        Z: riaditeľka

Znalosť platnej legislatívy vzťahujúcej sa na vykonávanú prácu, dodržiavanie vyhlášok, zákonov a nariadení.
        T: stály
        Z: riaditeľka, všetky učiteľky

Osobitné úlohy pedagogických a nepedagogických zamestnancov /kritéria pre osobný príplatok/ na školský rok 2011 – 2012:

Pedagogické zamestnankyne

Vedenie dokumentácie SPZ    : zodp. Mgr. Kršková
Vypisovanie príjmových lístkov    : zodp. Mgr. Kršková
Evidencia a výdaj čistiacich prostriedkov  : zodp. Mgr. Kršková
Evidencia dokumentácie o deťoch   : zodp. Mgr. Kršková
Evidencia a odovzdávanie školného   : zodp. Mgr. Kršková
Aktuálne oznamy pre rodičov    : zodp. Mgr. Kršková
Spravovanie a čerpanie rozpočtu MŠ   : zodp. Mgr. Kršková
Kontrola faktúr a zmlúv      : zodp. Mgr. Kršková
Evidencia a vybavovanie pošty    : zodp. Mgr. Kršková
Spolupracuje s poradnými orgánmi a komisia  : zodp. Mgr. Kršková
V čase PN, OČR, D zabezpečuje zastupovanie  : zodp. Mgr. Kršková
za neprítomnosti zamestnancov

Vedenie knihy dochádzky     : zodp. Gorčíková
Evidencia prekážok v práci    : zodp. Gorčíková
Evidencia čerpania dovolenky    : zodp. Gorčíková
Spolupracuje so ZŠ, knižnicou, mestským úradom : zodp. Gorčíková
Vedenie kroniky      : zodp. Gorčíková
Aktuálne oznamy pre rodičov    : zodp. Gorčíková

Evidencia inventáru UK, ŽK    : zodp. Škublová
Evidencia zastupovania a NV    : zodp. Škublová
Člen inventarizačnej komisie    : zodp. Škublová
Aktuálne oznamy pre rodičov    : zodp. Škublová
Vybavovanie sťažností MŠ    : zodp. Škublová
Člen protipožiarnej hliadky     : zodp. Škublová

Vedenie kníh úrazov     : zodp. Buknová
Zhotovovanie centrálnej nástenky   : zodp. Buknová
Pedagogické okienko pre rodičov    : zodp. Buknová
Vyberanie a vedenie rodič.príspevku   : zodp. Buknová
Veliteľ protipožiarnej hliadky    : zodp. Buknová

Vedenie nástenky vo vestibule MŠ   : zodp. Čermáková
Člen inventarizačnej komisie     : zodp. Čermáková
Evidencia a vyraďovanie inventáru MŠ   : zodp. Čermáková
Výzdoba vstupného vestibulu MŠ   : zodp. Čermáková
Vedenie rady školy – predseda    : zodp. Čermáková
Aktuálne oznamy pre rodičov    : zodp. Čermáková

Vedenie web - stránky     : zodp. Mgr. Myjavcová
Vedenie školskej fotodokumentácie   : zodp. Mgr. Myjavcová
Aktuálne oznamy pre rodičov    : zodp. Mgr. Myjavcová
Vedenie metodického združenia    : zodp. Mgr. Myjavcová
Výzdoba vstupného vestibulu    : zodp. Mgr. Myjavcová
Kontrola a doplňovanie lekárničky   : zodp. Mgr. Myjavcová

Pomoc pri inventarizácií majetku MŠ   : všetky ped. pracovníčky

Evidencia aktivít pri tvorbe UP    : všetky ped. pracovníčky

Výzdoba interiéru MŠ     : všetky ped. pracovníčky

Zápisnice z pedagogických porád,
Prevádzkových porád a stretnutí RZ   : všetky ped. pracovníčky

Záznamy z aktivít MŠ     : podľa harmonogramu aktivít

Tvorba školského vzdelávacieho programu  : všetky ped. pracovníčky

Upratovačky

Odpis elektriny a vody     zodp. Majcherová, Lesayová

Starostlivosť o pridelené triedy, šatne schody  zodp. Majcherová, Lesayová

Starostlivosť o školský dvor    zodp. Majcherová, Lesayová

Starostlivosť o posteľné prádlo, pranie uterákov zodp. Majcherová, Lesayová

Pomoc pri deťoch na triede    zodp. Majcherová, Lesayová

Starostlivosť o záhradný sklad     zodp. Majcherová, Lesayová

Hlásenie závad riaditeľke školy    zodp. Majcherová, Lesayová

Zabezpečiť prevzatie a doručenie pošty   zodp. Majcherová, Lesayová

Zamykanie vchodových dverí    zodp.  Majcherová, Lesayová

Člen protipožiarnej hladky     zodp. Lesayová

Člen rady školy      zodp. Majcherová

Člen inventarizačnej komisie    zodp. Majcherová

Pracovníčky školskej jedálne


                                                            (vedúca ŠJ): Zabezpečuje dodržiavanie pracovnej disciplíny. V čase PN, OČR, D, zabezpečuje zastupovanie za neprítomné kuchárky.  Spolupracuje s RZ. Ochutnávky pre rodičov. Zabezpečuje denné dávky tovaru, denné preberanie tovaru, evidencia skladových kariet. Vybavovanie objednávok potravín od jednotlivých dodávateľov. Evidovanie sanitárneho programu HCCP.

Anna Gažovičová (hlavná kuchárka): Zastupuje vedúcu školskej jedálne v čase jej neprítomnosti / výdaj potravín zo skladu, vybavovanie objednávok, prijímanie tovaru na sklad.../, podrobné denné normovanie stravy podľa dokumentácie HCCP.  Zabezpečuje a dbá za zdravá výživu. Zodpovedá za čistotu celej kuchyne, výdajok, jedálne . Denný odber potravinových vzoriek a vloženie do chladničky. Zodpovedá za správne normy pre všetkých stravníkov.


Miklovičová Milota (pomocná kuchárka): Zastupuje hlavnú kuchárku počas PN a D.   Vydávanie stravy všetkým stravníkom. Zodpovedá za čistotu kuchyne, výdajky v oboch pavilónoch, jedálni pre ZŠ. Zodpovedá za správne normy pre všetkých stravníkov.

Prokopová Mária (pomocná kuchárka): Zodpovedá za čistotu kuchyne, výdajky v oboch pavilónoch, jedálni pre ZŠ. Zodpovedá za správne normy pre všetkých stravníkov. Vydávanie stravy všetkým stravníkom.
                                               
                                                                                                                   
                                                                                                                   

Plán pedagogických porád

August:        1. Otvorenie, kontrola uznesení.
                        2. Oboznámenie s vnútorným a so školským poriadkom.
                        3. Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2012/2013.
                        4. Schválenie Pracovného plánu školy na šk. rok 2012/2013.
                        5. Pokyny z riaditeľskej porady.
     6. VVČ na triedach a krúžková činnosť.
     7. Vzdelávacie aktivity MPC.
     8. Prerokovanie vedenia tried, dokumentácie a plánovania.
                        9. Realizácia RZ spojená s odbornou prednáškou a ochutnávkou jedál
                            a nápojov.
                      10. Príprava na realizáciu jesenných aktivít.
   11. Diskusia.
   12. Uznesenie.
   13. Záver.

        Porada prevedená dňa:

November:  1. Otvorenie.
                        2. Kontrola uznesení.
             3. Informácie z riaditeľskej porady.
                       4. Kontrola plnenie plánu práce, konkretizácia cieľov a úloh v súvislosti   
                           s  ďalšími plánovanými aktivitami.
    5. Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v edukácií MŠ vo všetkých
        vekových  skupinách MŠ.
    6.Vzdelávanie učitelik – aplikácia poznatkov a skúseností,
získavaných pri zvyšovaní kvalifikácie, štúdiom odbornej literatúry,           sledovaním a prácou s internetom.
            7. Príprava na realizáciu zimných aktivít.
  8.  Zovšeobecnenia z vnútroškolskej kontroly.
  9.  Diskusia.
           10. Uznesenie.
           11. Záver.

        Porada prevedená dňa:
Január:        1. Otvorenie.
                       2. Kontrola uznesení.
  3. Analýza výchovno- vzdelávacej činnosti a kontrola plnenia plánu
        práce za prvý polrok školského roka 2012/2013.
                       4. Ako rozvíjať sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí
                           v pedagogickej praxe.                          
             5. Vyhodnotenie krúžkov a mimoriadnych aktivít na škole, ďalšie     
        aktivity.
              6. Zovšeobecnenia z vnútroškolskej kontroly.
                       7. Určenie kritérií pre prijímanie detí do MŠ, zápis detí do MŠ.
              8. Diskusia.
                       9. Uznesenie.
           10.  Záver.     Porada prevedená dňa:
Marec:          1. Otvorenie.
                        2. Kontrola uznesení.
                        3. Výsledky z hospitačnej kontroly, evaulácie pedagogického procesu
         a učiteľky.
                        4. Informácie z riaditeľskej porady.
                        5. Pedagogická diagnostika v materskej škole.
                        6. Príprava a realizácia tvorivých dielní s jarnou a letnou tematikou.
              7. Poznatky a skúsenosti získané štúdiom knižnej i časopiseckej  
                            literatúry.
                        8. Aplikácia Národného programu boja proti obezite v edukačnej
                            činnosti.
             9. Príprava školy v prírode a koncoročného výletu.
  10. Diskusia.
  11. Uznesenie.
12. Záver.

        Porada prevedená dňa:

JÚN:            1. Otvorenie.
                      2. Kontrola uznesenia.
                      3. Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
       k 30.06.2013.
                      4. Výsledky hospitačnej činnosti, zovšeobecnenia.
                      5. Návrhy a námety k tvorbe plánu práce na školský rok 2013/2014.
                      6. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu na školský rok
                          2012/2013.
   7. Vyhodnotenie krúžkovej činnosti, jednotlivých akcií, školy v prírode,
       koncoročného výletu.
  8. Zabezpečenie prevádzky počas letných prázdnin.
  9. Príprava rozlúčky s predškolákmi spojenej s „Nocou v MŠ“.
          10. Diskucia.
          11. Uznesenie.
          12.  Záver.


        Porada prevedená dňa:


      

Plán pedagogických porád je možné doplniť a zmeniť program. V prípade potreby sa pedagogická porada zvolá aj mimo plánu.


Plán prevádzkových porád

AUGUST:

1. Otvorenie.
2. Prejednanie pracovného poriadku, pracovných povinností a predpisov.
3. Pripravenosť tried, sociálnych priestorov, areálu MŠ pre pobyt detí v zariadení.
4. Organizačné pokyny na šk. rok 2012/2013 – rozdelenie detí do tried podľa vekových kategórií – vzájomná spolupráca pri výchove detí, pomoc pri sebaobslužných prácach najmladších a stredných detí.
5. Zovšeobecnenie kontrolnej činnosti na prevádzkovom úseku.
6. Účasť a pomoc pracovníkov na akciách poriadaných materskou školou.
7. Ekonomické zaobchádzanie s čistiacimi prostriedkami.
8. Aktuálne problémy prevádzkového charakteru – návrhy na ich riešenie.
9. Diskusia.
10. Uznesenie.
11. Záver.


                                                                                              Porada prevedená dňa:

MAREC:


1. Otvorenie.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Efektívnosť využívania pracovného času prevádzkových zamestnancov.
4. Zovšeobecnenie kontrolnej činnosti na prevádzkovom úseku.
5. Zhodnotenie spolupráce pedagogických a prevádzkových pracovníčok pri výchove detí v priebehu školského roka.
6. Ústretovosť prevádzkových pracovníkov v záujme včasného zabezpečenia opráv a
údržby MŠ, vzájomná spolupráca všetkých pracovníkov pri plnení aktuálnych úloh.
      7.   Účasť zamestnancov na prácach v interiéri a exteriéri MŠ v jarnom období.
8. Diskusia.
9. Uznesenie.
10. Záver.
                                                                                             Porada prevedená dňa:

Plán pracovných porád možno dopĺňať podľa potreby.

Materiálno technická základňa materskej školy

Návrhy a opatrenia na zvýšenie úrovne a kvality výchovno –vzdelávacej práce v školskom roku 2012/2013:

Výmena okien v celej budove školy.
Revitalizácia plynového kúrenia.
Pravidelné doplňovanie výtvarného a pracovného materiálu.
Pravidelné doplňovanie pomôcok na výchovnú činnosť.
Priebežné opravy zariadenia a budovy MŠ.
Doplnenie lehátok do 3 triedy.
Zakúpenie novej posteľnej bielizne do všetkých troch tried.
Zakúpenie nových plachiet na matrace do všetkých troch tried.
Zakúpenie nových matracov do jednej triedy.
Zakúpenie nového nábytku do všetkých spálni.
Zakúpenie nového koberca do malej triedy.
Renovácia strechy na poschodovom pavilóne.
Vybavenie školského dvora preliezačkami, hojdačkami a pod.
Oprava poškodeného oplotenia zo strany bytovky.
Priebežné opravy a dokúpenie kuchynského zariadenia do  kuchyne.
Priebežné maľovanie jednotlivých priestorov v materskej škole.
Rozvíjať zručnosti učiteliek v oblasti tvorby a realizácie projektov, práce s modernými komunikačnými technológiami.
Propagovať výsledky práce o MŠ na verejnosti publikovaním v miestnej a odbornej tlači, mestskej televízii.

Oblasti, v ktorých MŠ dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú rezervy a nedostatky:

Silné stránky:

• Orientácia na dieťa, t.j. porozumenie potrebám dieťaťa a rodiny.
• Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov.
• Práca s deťmi v jednotlivých záujmových krúžkoch, ktoré rozvíjajú ich talent, schopnosti a zručnosti detí.
• Systematická spolupráca s jednotlivými inštitúciami /napr. mestskou knižnicou, mestským úradom, ZŠ, Špeciálno-pedagogickou poradňou.../.
• Systém plánovania edukačného procesu v MŠ, práca s interným stimulačným programom, ktorý je zárukou kontinuálneho rozvíjania kvality práce.
• Kultúra a prísne dodržiavanie profesionálnej etiky školy, ktorá sa prejavuje výrazne osobnými dobrými vzťahmi v komunite učiteľky- deti-rodičia.
• Dôraz na tímovú spoluprácu a rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých členov tímu.
• Mimoškolské aktivity, zamerané na rozvíjanie úzkej spolupráce rodiny a školy a prezentácia školy na verejnosti.
• Estetická úroveň interiéru MŠ.
Rezervy:

• Zlý technický stav budovy – zatekanie strechy na hospodárskom a poschodovom pavilóne MŠ.
• Veľmi zlý stav starých netesniacich okien na všetkých troch budovách.
• Vandalizmus, ktorý sa prejavuje ničením oplotenia školského dvora.
• Zlý stav trávnika, pieskovísk, nedostatočná vybavenosť školského dvora náradím a náčiním.
• Zlý stav celkového vybavenia kuchyne.
• Nedostatočná revitalizácia kúrenia v MŠ.
• Nedostatočné vybavenie tried informačnými a komunikačnými technológiami.
• Nedostatočné vzdelávanie niektorých pedagogických zamestnancov samoštúdiom odbornej literatúry.
• Nodostatočná revitalizácia celého interiéru v MŠ.


                                                                                                                                                                          

Vnútorný poriadok pre zamestnancov MŠ Podjavorinskej školy 8, Hlohovec, m.č. Šulekovo


1. Prevádzka MŠ od 6.30 hod. do 16.00 hod.
2. Materskú školu každé ráno otvára upratovačka spolu s jednou učiteľkou.
3. Upratovačky začínajú pracovnú dobu o 6.30 hod. Pedagogickí zamestnanci podľa rozpisu.
4. Nástup na pracovisko 10 minút pred začatím pracovnej doby.
5. Príchod a odchod na pracovisku sa zapisuje do knihy dochádzky.
6. Opustenie budovy počas pracovnej doby treba hlásiť riaditeľovi alebo zástupcovi.
7. Každú neprítomnosť v zamestnaní dokladovať potvrdením.
8. Dodržiavanie pracovnej náplne – všetci zamestnanci.
9. Vzájomnú výmenu zmien konzultovať s riaditeľom alebo zástupcom.
10. Pedagogickí zamestnanci sú zodpovední za bezpečnosť detí – nevzďaľujú sa od nich.
11. Deti od rodičov preberá učiteľka, ktorá je za ne zodpovedná až po odovzdanie druhej učiteľke alebo rodičom.
12. Pri odovzdávaní detí po konečnej zmene je potrebné počet detí dokladovať podpisom.
13. Pri práci je potrebné používať ochranné prostriedky.
14. Každý úraz je potrebné nahlásiť riaditeľovi, poskytnúť prvú pomoc a previesť spísanie úrazu.
15. Každý zamestnanec je zodpovedný za zverený inventár.
16. Po skončení pracovnej doby skontrolovať uzavretie okien, odpojiť od siete elektrické spotrebiče.
17. Uzamknutie budovy a zakódovanie alarmu prevádza upratovačka, ktorá má konečnú zmenu (podľa rozpisu).
18. Telefón slúži na vybavovanie služobných záležitostí. Súkromné hovory je potrebné zaplatiť.
19. Počas pobytu na pracovisku sa každý zamestnanec riadi pokynmi riaditeľky. V jej neprítomnosti zástupcom. Každý sa riadi zákonnými predpismi, organizačnými, hygienickými a bezpečnostnými smernicami, ktoré sú zamerané na zabezpečenie plynulého chodu materskej školy.

Schválené na pracovnej porade dňa: 30.08.2012

Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m. č. Šulekovo


Triedny učiteľ

Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami.

Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.


Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, riaditeľ ustanoví ma jeho zastupovanie iného pedagogického zamestnanca.

Na školský rok 2012/2013                                                               riaditeľka MŠ
         ---------------------------------
              Mgr. Petra Kršková

Materská škola Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec, m.č. Šulekovo

ZÁSADY

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany

1. Dbať na bezpečnosť detí pri hrách v triede, cvičení, neopúšťať triedu detí bez zabezpečenia dozoru inou dospelou osobou.
2. Činnosť s deťmi organizovať tak, aby nedošlo k úrazu.
3. Na vychádzky brať so sebou stop – terč, použiť ho pri prechádzaní cez ulicu.
4. Pre pobyt detí vonku si učiteľka vopred vyhliadne miesto, vymedzí priestor bezpečný pre deti a ich hru.
5. Pri vyššom počte detí neodchádzať na vychádzku, ale zostať na školskom dvore až do príchodu druhej učiteľky.
6. Deti, ktoré navštevujú triedu na poschodí, môžu zásadne chodiť len v doprovode učiteľky, inej dospelej osoby.
7. Pri ukladaní detí na lehátka k odpoludňajšiemu odpočinku zistiť, či deti nemajú v ústach potravu, prípadne niečo iné.
8. Pri práci používať ochranné pracovné prostriedky /odev, obuv/, aby sa zamedzilo pracovným úrazom, tie evidovať.
9. V pracovnej dobe a na pracovisku nepoužívať alkoholické nápoje, dodržiavať pracovnú dobu a pracovnú disciplínu.
10. V spolupráci s MÚ Hlohovec odstrániť zistené nedostatky.
11. Vznik požiaru okamžite hlásiť vedúcemu pracovníkovi.
12. Dodržiavať požiarne predpisy.
13. Výchovnú činnosť zamerať tak, aby sa zamedzilo vzniku požiarov.
14. V objekte celej MŠ platí zákaz fajčenia, pri porušení zákazu budú voči týmto pracovníkom vyvodené opatrenia.
15. Pri odchode z pracoviska vypnúť všetky elektrospotrebiče, pozatvárať okná, uzamknúť vchody a zakódovanie alarmu zodpovedá upratovačka, ktorá končí zmenu.


V Šulekove dňa 30.08.2012

Svojim podpisom beriem na vedomie:


....................................            ....................................            ....................................

....................................            ....................................            ....................................

....................................            ....................................            ....................................

....................................            ....................................            ....................................

KRÚŽKOVÁ  ČINNOSŤ

PONDELOK:

UTOROK:  Folklórny krúžok – od 15.00 – 16.00 hod.


STREDA:  Saunovanie / podľa rozpisu/ - v dopoludní
   Anglický jazyk – I. skupina –  od 14.15 – 14.45 hod.
      II. skupina – od 14.45 – 15.15. hod.

ŠTVRTOK:   Keramický krúžok – od 14.30 – 15.30 hod.


PIATOK:


 

webygroup

dnes je: 11.2.2016

meniny má: Dezider

podrobný kalendár


252815

Úvodná stránka