Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Materská škola Šulekovo - oficiálna stránka

Prijatie dieťaťa do MŠ

PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec alebo  v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita MŠ.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľ MŠ spravidla od 15. februára do 15. marca príslušného kalendárneho roka na hlavnom vchode budovy materskej školy miesto a čas podania prihlášky a podmienky prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

Prihlášku rodič obdrží u riaditeľky alebo zástupkyni riaditeľky materskej školy. Po jej vyplnení k nej rodič prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyplnený dotazník.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ príslušnej ZŠ a to na žiadosť rodiča, alebo aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje  na základe prechádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákonný zástupca riaditeľovi MŠ každoročne do 15.4. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného kalen-dárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa po-dania prihlášky.
Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ riaditeľka môže po dôsled-nom preskúmaní všetkých podkladov a okolností o dieťati rozhodnúť o forme výchovy a vzdelávanie – celodenná, poldenná, niekoľko hodín v týždni a pod.
Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného po-bytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac 4 hodiny.  O priebehu a forme adaptačného  pobytu rozhodne riaditeľ s triednou učiteľkou a rodičom prihliadajúc na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti roz-hodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy ( na dohodnutý čas ) alebo o ukončení tejto dochádzky.
O možnosti adaptácie budú rodičia informovaní  formou Informačného listu pre rodičov, ktorí bude rodičom poskytnutý pri preberaní prihlášky do MŠ.
Rodičia  sú povinní pri nástupe dieťaťa do MŠ poskytnúť všetky informácie, potrebné k riadnej evidencii dieťaťa – rodné číslo, zdrav. poisťovňu, zamestnanie ro-dičov, telefonický kontakt a pod. Zároveň sú povinní nahlásiť v MŠ všetky zmeny, súvisiace s požadovanými informáciami.
Ak dieťa do predškolského zariadenia nenastúpi do 14 dní od dátumu nástupu uve-deného na rozhodnutí o jeho prijatí vydá riaditeľka MŠ rozhodnutie o ukončení jeho dochádzky a na jeho miesto môže prijať iné dieťa.


 

PRÁVA A POVINNOSTI DIEŤAŤA A ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dieťa má právo na :

 •  rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej do-chádzky v materských školách,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a se-xuálnemu násiliu,
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 • na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom podľa § 24.
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potre-bám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 • Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri vý-chove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné po-môcky;
   

Dieťa je povinné

 

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy
 • chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zaria-denie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpeč-nosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v sú-lade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dob-rými mravmi.

 

 


 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

 • vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplat-ňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy
 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona,
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariade-nia a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy na edukačných aktivitách určených ročným plánom školy
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariade-nia


  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

 

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené škol-ským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchov-novzdelávacie potreby,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na prie-beh výchovy a vzdelávania,
 • prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár


1639800

Úvodná stránka